Biskæret – vådområde

Biskaeret_01

Det bakkede landskab på Nordmors med dets lavninger og fjordarme blev dannet i slutningen af den sidste istid, hvor isen dækkede hele det nuværende Mors. Biskæret ligger i en af disse lavninger og har tidligere ligget som havbugt, der efterfølgende blev afsnøret fra fjorden, efter isen trak sig tilbage.
Området er karakteristiks med det forholdsvis stejlende terræn, som omgiver Biskæret og som har bevirket, at det lavtliggende Biskæret er et naturligt mose- og engområde, hvor grundvandsstanden står forholdsvis højt under terrænet. Gennem tiden er området blevet drænet og brugt som græsnings- og landbrugsarealer til omdrift.
I dag er området genoprettet som vådområde ved at genskabe de naturlige hydrologiske forhold. Dette er opnået ved at fjerne dræn og afvandingsgrøfter, der siden 1842 har afvandet området og forvandlet mosen til græsarealer. Genetableringen af Biskæret er sket i samarbejde med Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne. “Europa investerer i landdistrikterne” og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vådområdet skal fremadrettet omsætte det overskydende kvælstof fra de tilløbende landbrugsarealers dræn- og overfladevand ved overrisling samt ved omsætning i søen. Gennemførelsen af projektet forventes at kunne bidrage til at forøge naturindhold for området med særligt fortrin for fuglelivet og den truede paddeart strandtudsen, som findes i området.