Optakt

Morsø Kommune er med i projekt ”Fremtidens Landskaber” under Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Fremtidens Landskaber er et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge mulighederne for at gennemføre borgerinvolverende, sammenhængende og langsigtet planlægning i det åbne land. Gennem projektet ønskes indretningen og brugen af fremtidens danske landskaber bragt på en faglig dagsorden målrettet praktiske planlæggere og studerende.

Ud over Morsø kommune deltager 10 andre kommuner og Danmarks Jægerforbund med forskellige projekter i ”Fremtidens Landskaber”. Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Syddansk Universitet, Videnscenter for Landbrug og Friluftsrådet er desuden videnspartnere i projektet.

”Fremtidens Landskaber” finansieres dels via midler fra de deltagende parter dels via støttekroner fra Realdania, Nordea-fonden, 15. juni Fonden samt Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Landskabet på Nordmors
Morsø Kommune deltager i ”Fremtidens Landskaber” med projektet ”Landskabet på Nordmors”. Gennem projektet ønsker Morsø Kommune at udarbejde en helhedsplan for Nordmors, som skal indarbejdes i Kommuneplanen. Planen består af en bosætnings- og turismeplan samt en natur- og landskabsplan.

Natur- og Landskabsplanen skal indeholde en helhedsorienteret landskabsstrategi, der integrer molerlandskaber, vådområder og nærrekreative landskaber.

Bosætnings- og turismeplanen skal bl.a. beskrive alternative bosætningsformer i det åbne land.

I løbet af projektet vil beboere i og brugere af området blive inddraget på forskellige måder. Der vil således blive afholdt en række foredragsaftner med forskellige temaer med relation til området, hvor der vil være oplæg af lokale- såvel som udenfrakommende eksperter.

Der vil desuden blive gennemføret en landbrugsundersøgelse med fokus på jordfordeling ligesom der vil blive nedsat en række arbejdsgrupper, som skal arbejde med hver deres udviklingsområde. Alle interesserede vil få mulighed for at bidrage til processen.

Folkeuniversitet i Danmark, Fremtidens Landskaber og Morsø Kommune inviterer til fire foredragsaftener på og om Nordmors. Foredragsrækken lægger op til arbejdet med at lave en landskabsstrategi for Nordmors.

Der vil i den forbindelse blive dannet nogle arbejdsgrupper, som skal komme med input til strategien. Deltagelse i foredragne forpligter ikke til deltagelse i arbejdsgrupperne. Alle er velkomne til at deltage i arbejdsgrupperne.

Foredragsrækken ser således ud:

Onsdag, 4. marts 2015
Landskabsdannelse og geologi på Nordmors
v. Museumsleder Henrik Madsen, Fossil- og Molermuseet, Morslands Historiske Museum

Torsdag, 12. marts 2015
Kulturhistorien på Nordmors
v. Lektor Per Grau Møller, Institut for historie, Syddansk Universitet

Tirsdag, 17. marts 2015
Naturen på Nordmors
v. Seniorrådgiver Ritta Buttenschøn, Institut for geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet

Onsdag, 25. marts 2015
Landskabet, landbruget og ejendommene
v. Lektor Esben Munk Sørensen, Institut for planlægning, Aalborg Universitet og professor Jørgen Primdahl, Institut for geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet

Indledende workshop for deltagerne i arbejdsgrupperne 24.-25. april 2015.

24. april
Offentligt debatmøde: Landskabet på Nordmors set udefra ved Arkitekt Dennis Lund og Landskabsarkitekt Per Stahlschmidt.
25. april kl. 8.30-14.00
Ekskursion og workshop. Ekskursion med bus rundt på Nordmors, dannelse af arbejdsgrupper og udarbejdelse af plan for arbejdsgruppernes arbejde, frokost. Dagen er specielt arrangeret for deltagerene i de kommende arbejdsgrupper

Alle foredrag foregår i Sejerslev Forsamlingshus, 7900 Nykøbing Mors.