Hundsø

HundSoe_Nordmors

Hundsø – Vådområde i Morsø kommune

Beskrivelse af vådområdet
Det overordnede mål ved genetableringen af Hundsø er kvælstoffjernelse, fosfortilbageholdelse 
samt et øget naturindhold i området. 

Foruden de kunstigt afvandede arealer, indgår ligeledes naturligt afvandede arealer langs en delstrækning af Sejerslev Bæk, det naturlige afløb mod nord. 

Projektområdet består primært af den gamle søbund og bliver på i alt ca. 89 ha, hvoraf ca. 52 ha eller ca. 60 % bliver sø og ca. 37 ha eller ca. 40 % bliver enge. 

Søen reetablering med et vandspejl i ca. kote 2,5 m. Søens afløb til Sejerslev bæk indebærer, at der gennemføres vandløbsregulering af dette vandløb blandt andet ved etablering af en 1 km lang vandløbskorridor tæt på udløbet i Limfjorden. 

Delmål

  • Genskabe ca. 54 ha sø.
  • Skabe yderligere ca. 42 ha sump samt våde og tørre enge/ overdrev.
  • Tilbageføre overfladeafstrømningen fra oplandet til Hundsø Landvindingslag til Sejerslev Bæk.
  • Forbedre forholdene for områdets plante- og dyreliv, bl.a. Bilag IV-arten: Odder.
  • Forbedre friluftsmulighederne i omgivelserne til den nye sø.
  • Sanere vandløbsspærringer i Afløbskanalen under Hundsø Landvindingslag.
  • Opretholde afgravningen med Afløbskanalen som kulturhistorisk minde om afvandingsepoken.