Naturen på Nordmors

Hanklit_Skarrehage_Feggeklit
Hanklit, Skarrehage og Feggeklit
Nordmors med Hanklit, Skarrehage og Feggeklit er en del af Limfjordens molerlandskab.
Den mest kendte molerformation er Hanklit. I den 61 m høje Hanklit tegnes øens 55 mio. år gamle, dramatiske, geologiske historie med mørke bånd af vulkansk aske. Hanklit er optaget på UNESCOs tentativliste og dermed i gang med ansøgningsprocessen til at blive anerkendt som Verdensarv.
Skarrehage er et 238 ha stort reservat neden for randmorænebakkerne. Området byder på en mangfoldig natur; omfatter både søer, strandeng, skov og landbrugsjord. Det flade område neden for den stejle kystskrænt er gammel havbund. Områdets mange forskellige naturtyper giver grundlag for et rigt og varieret plante- og fugleliv. Især i træktiden, forår og efterår, gæstes vildtreservatet af et stort antal vadefugle og ænder. Men også rovfugle og standvildt trives i området. Mellem Skarregård og Fossil- og Molermuseet findes en fin natursti med fantastiske udsigtsmuligheder over reservatet. Flere steder langs stierne og på Skarregård er der historier om de stenalderjægere og bønder, som har præget landskabet ved Skarrehage.
Ifølge sagnet blev Feggeklit skabt, da troldkvinden fra Dybhav skulle besøge familie i Thy. Hun fyldte forklædet med jord, som hun ville smide i vandet for at komme tørskoet over. Forklædet brast, og nu hæver klinten sig brat over Limfjorden. Sagn siger også, at Kong Fegge senere havde sin kongsgård på klinten. Fegge slog sin bror Horvendel ihjel for at gifte sig med hans kone. Dermed blev Fegge stedfar til sønnen Hamlet. Som hævn dræbte Hamlet sin fars morder, der blev begravet på klinten.
(fra Kulturarv.dk) Fotos: morsoe.dk, naturstyrelsen.dk, morsmobil.dk
dots
Natur_NordmorsDråby Vig Vildtreservat og Buksør Odde
Terrænet er lavtliggende og sænker sig ved kysten jævnt ned mod en bræmme af strandenge, der er dannet som følge af landhævningen efter stenalderen. Den lavvandede Dråby Vig afgrænses mod øst af den godt to kilometer lange Buksør Odde (se Spor i Landskabet). Kystzonen består af sandet bund med en jævn overgang til strandengens sump- og græsvegetation. Ved spidsen af Buksør Odde findes dog et kystparti med stenet bund, som er en del af et krumoddesystem. Den sydlige del af Buksør Odde er købt af staten for at sikre en samlet naturforvaltning.
Strandengene er vigtige yngleområder for en række kystfugle, blandt andet klyde, havterne, almindelig ryle, vibe, rødben og andefugle. I efterårsmånederne raster store flokke af vadefugle på strandengene. Specielt Buksør Odde er af international betydning for hjejle. Derudover er Dråby Vig en vigtig rasteplads for pibeand, små dykænder, herunder hvinand og taffeland, samt gåsearterne grågås og knortegås.
Fotos: naturstyrelsen.dk, Jes Dietrich, John Ottesen.
dots

Natur_Flade
Flade Klit, Flade Bakker, Salgjerhøj De op til 88 m høje bakker ved nordkysten af Mors strækker sig fra Langsbjerg Høj i øst til Hanklit i vest; højeste punkt er Salgjerhøj. Bakkerne, med bl.a. lag af moler, er skubbet op af is fra nord i istiden og danner et randmoræneparti, der i geologien ofte kaldes Salgjerhøjbuen. En ca. 500 meter bred zone langs kysten blev fredet i 1966, Hanklit dog allerede i 1934. Fredningen omfatter i alt 171 ha. Salgjerhøj er et af Danmarks smukkeste og mest imponerende bakkedrag med et 360 graders kig ud over hele øen og Limfjorden omkring den. Fra toppen af Salgjerhøj ses nogle af morsingboernes egne yndlingspletter, som maleren Finn Have har foreviget i bogen ”Mors – et særligt sted”.
Udsigten fra Salgjerhøj er ikke alene betagende, den er også interessant. Fra toppen kan tælles op til 40 gravhøje, som med deres markante fremtræden i landskabet vidner om, at området har været beboet af mennesker langt tilbage i historien. I klart vejr ses 22 af de i alt 34 kirker, der ligger på øen.
Mod øst over Limfjorden ses øerne Fur og Livø og mod vest det smukke Thy. Mod syd folder det frodige Mors sig ud som en vifte af landskaber vekslende mellem stejle fossile klinter langs kysterne, lave strandenge og bølgende kornmarker. Fra morsmobil.dk og denstoredanske.dk
Fotos: Visitmors.dk, motorcykelgalleri.dk
dots
Biskaeret_2
Biskæret – vådområde
Det bakkede landskab på Nordmors med dets lavninger og fjordarme blev dannet i slutningen af den sidste istid, hvor isen dækkede hele det nuværende Mors. Biskæret ligger i en af disse lavninger og har tidligere ligget som havbugt, der efterfølgende blev afsnøret fra fjorden, efter isen trak sig tilbage.
Området er karakteristiks med det forholdsvis stejlende terræn, som omgiver Biskæret og som har bevirket, at det lavtliggende Biskæret er et naturligt mose- og engområde, hvor grundvandsstanden står forholdsvis højt under terrænet. Gennem tiden er området blevet drænet og brugt som græsnings- og landbrugsarealer til omdrift.
I dag er området genoprettet som vådområde ved at genskabe de naturlige hydrologiske forhold. Dette er opnået ved at fjerne dræn og afvandingsgrøfter, der siden 1842 har afvandet området og forvandlet mosen til græsarealer. Genetableringen af Biskæret er sket i samarbejde med Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne. “Europa investerer i landdistrikterne” og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vådområdet skal fremadrettet omsætte det overskydende kvælstof fra de tilløbende landbrugsarealers dræn- og overfladevand ved overrisling samt ved omsætning i søen. Gennemførelsen af projektet forventes at kunne bidrage til at forøge naturindhold for området med særligt fortrin for fuglelivet og den truede paddeart strandtudsen, som findes i området.
dotsEjerslev_Roen_NordmorsEjerslev Røn
Sandø ligger ca. 2,3 km nordøst for Ejerslev havn. Øen består af en central del med landvegetation og et ca. 250 meter langt smalt rev mod syd. Vigtig yngle- og rasteplads for spættet sæl. Rønnen og det omgivende søterritorium er udlagt til sælreservat, hvor der er forbud mod landgang og sejlads i perioden 1. april til 31. august (fra byplanlab.dk).
Fotos: DMU, dr.dk, dansk natur.
dotsBlinderoen_NordmorsBlinderøn
 Ca. 600 meter langt sandrev beliggende ca. 5,8 km ØSØ for Ejerslev Havn. Vigtig yngle- og rasteplads for spættet sæl. Rævet og det omgivende søterritorium i en afstand på 50 meter er udlagt til sælreservat, hvor der er forbud mod landgang hele året og forbud mod sejlads i perioden 1. marts til 30. september (fra byplanlab.dk).
Fotos: Henning Søndergaard/morsfoto.dk · Finn Nygaard/FinnNygaard.com ·  Naturstyrelsen.dk
dots
Dybhav Sporet ved Dybhav ligger lige uden for Sejerslev, ca. 15 km nord for Nykøbing Mors og ca. 8 km syd for Feggesund. Den afmærkede rute er ca. 1,5 km lang. Turen starter ved P-pladsen ved sportspladsen i Sejerslev. Læs mere på Spor i Landskabet
dots