Seværdigheder

Moler_Museet_3Fossil- og Molermuseet viser en imponerende flot samling af fossiler og fortæller historien om molerets dannelse for godt 55 millioner år siden på bunden af et stort hav. I samlingen findes masser af sjove forsteninger af fisk, fugle, insekter og træstammer. Men hold særligt udkig efter Danmarks længste stykke forstenede træ på 8,5 meter, som naturligvis er erklæret for Danekræ og ikke mindst verdens bedst bevarede fossile skildpadde, Luffe. Og fortab dig så i resten af de mange smukke forsteninger af enhver art, herunder verdens største forstenede Ikait krystal, der er næsten én meter lang. Læs mere på museummors.dk – Før eller efter at være gået på opdagelse i den store samling på Fossil- og Molermuseet, kan man i det smukke område ved museet finde en natursti (1 km), som fører gennem en af de gamle molergrave og videre gennem det betagende landskab med vid udsigt over Limfjorden. Stien fører til nabomuseet Skarregaard …dotsSkarregaard_3Skarregaard er som museum indrettet som en større studegård anno 1950. Men det er blot et tidsbillede, for gårdens historie kan spores helt tilbage til middelalderen, og der har været bopladser ved fjorden helt tilbage i stenalderen. Det menes, at der i begyndelsen af 1100-tallet opførtes en borg ”Skarreborg” af Kong Niels på voldstedet på bakken Krogbjerg nord for det nuværende Skarregaard.
På et tidspunkt i middelalderen blev Skarreborg brudt ned, og bygningsdelene anvendtes til at bygge en gård, Skarregaard. Voldstedet ligger der stadig, synligt på toppen af Krogbjerg. Gården Skarregaard fik dog i første omgang ikke dens nuværende placering, men lå nede på engen tæt ved fjorden. Det gav dog gentagne problemer med oversvømmelser, og derfor flyttedes gården i 1840 op på sin nuværende placering.
Læs mere på museummors.dk · Efter besøget på Skarregaard kan man med fordel gå en tur ad den smukke natursti til den restaurerede tørrelade ved det gamle Skarrehage Molerværk …dotsDamolin_torreladenTørreladen ved Damolin Efter et besøg på Fossil- og Molermuseet eller Skarregaard kan man med fordel gå en tur ad den smukke natursti til den restaurerede tørrelade ved det gamle Skarrehage Molerværk. Museum Mors fik i 2013 bevilliget et anseeligt beløb af A.P. Møller Fonden. Pengene var øremærket til at renovere og formidle den godt 190 meter lange og 9 meter bredde tørrelade, der fra slutningen af 1940’erne og frem til 1977 blev brugt til at vindtørre molermursten fra Skarrehage Molerværk på Nordmors. Tørreladen, der er den største af sin art i Danmark, befinder sig umiddelbart syd for virksomheden Damolins fabrikskompleks. Den er omgivet af Limfjorden og et større fuglereservat. Den var blot en af ud af mange i området, men er den sidste, der endnu står tilbage. Læs mere på museummors.dkdotsHanklit_Skarrehage_FeggeklitHanklit På Nordvestmors findes det mest imponerende kystprofil i hele Limfjorden. Den 61 meter høje molerklint hæver sig over fjorden, og fra toppen er der en fantastisk udsigt. Klinten skærer tværs gennem en randmorænebakke, som kaldes Salgjerhøjbuen. I klintprofilet ses foldede og overskudte lag af moræne- og smeltevandsaflejringer fra istiden samt en 25 meter tyk skive af moler med vulkanske askelag og cementsten. Moleret er mellem 55 og 53 millioner år gammelt, det vil sige fra den geologiske tidsperiode ”Eocæn”. Man kan næsten se for sig, hvordan gletsjerne meget senere, for ca. 25.000 år siden, pressede tykke lag op fra undergrunden og skubbede dem foran sig, så de blev til stejle bakker. Aske- og molerlagenes foldninger er et håndgribeligt billede af isens enorme kræfter … (fra molerklinter.dk)
Hanklit er på UNESCOs liste over kandidater til verdensarvslisten.
dots
Biskaeret_2
Biskæret – Vådområde Det bakkede landskab på Nordmors med dets lavninger og fjordarme blev dannet i slutningen af den sidste istid, hvor isen dækkede hele det nuværende Mors. Biskæret ligger i en af disse lavninger og har tidligere ligget som havbugt, der efterfølgende blev afsnøret fra fjorden, efter isen trak sig tilbage.
Området er karakteristiks med det forholdsvis stejlende terræn, som omgiver Biskæret og som har bevirket, at det lavtliggende Biskæret er et naturligt mose- og engområde, hvor grundvandsstanden står forholdsvis højt under terrænet. Gennem tiden er området blevet drænet og brugt som græsnings- og landbrugsarealer til omdrift.
I dag er området genoprettet som vådområde ved at genskabe de naturlige hydrologiske forhold. Dette er opnået ved at fjerne dræn og afvandingsgrøfter, der siden 1842 har afvandet området og forvandlet mosen til græsarealer. Genetableringen af Biskæret er sket i samarbejde med Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne. “Europa investerer i landdistrikterne” og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vådområdet skal fremadrettet omsætte det overskydende kvælstof fra de tilløbende landbrugsarealers dræn- og overfladevand ved overrisling samt ved omsætning i søen. Gennemførelsen af projektet forventes at kunne bidrage til at forøge naturindhold for området med særligt fortrin for fuglelivet og den truede paddeart strandtudsen, som findes i området.

dots
HundSoe
Hundsø 
Genetablering af Hundsø – et vådområde på Nordmors. Området består primært af den gamle søbund og er på små 90 ha. Der er genskabt ca. 52 ha sø. Ydermere er der skabt ca. 37 ha sump samt våde og tørre enge/overdrev. Det overordnede mål ved genetableringen af Hundsø har været fjernelse af kvælstof, fosfortilbageholdelse samt et øget naturindhold i området. Læs mere om projektforløbet >
dots
Feggeklit Nordmors med Hanklit, Skarrehage og Feggeklit er en del af Limfjordens molerlandskab. Ifølge sagn blev Feggeklit skabt, da troldkvinden fra Dybhav skulle besøge familie i Thy. Hun fyldte forklædet med jord, som hun ville smide i vandet for at komme tørskoet over. Forklædet brast, og nu hæver klinten sig brat over Limfjorden. Sagn siger også, at Kong Fegge senere havde sin kongsgård på klinten. Fegge slog sin bror Horvendel ihjel for at gifte sig med hans kone. Dermed blev Fegge stedfar til sønnen Hamlet. Som hævn dræbte Hamlet sin fars morder, der blev begravet på klinten. Læs Steen Folmers indlæg om Amlet og Feggeklit. Se også MorsMobil.dk dotsDybhav Sporet ved Dybhav ligger lige uden for Sejerslev, ca. 15 km nord for Nykøbing Mors og ca. 8 km syd for Feggesund. Den afmærkede rute er ca. 1,5 km lang. Turen starter ved P-pladsen ved sportspladsen i Sejerslev. Læs mere på Spor i Landskabetdots