Projekter

Genetablering af Hundsø – et vådområde på Nordmors. Området består primært af den gamle søbund og er på små 90 ha. Der er genskabt ca. 52 ha sø. Ydermere er der skabt ca. 37 ha sump samt våde og tørre enge/overdrev. Det overordnede mål ved genetableringen af Hundsø har været fjernelse af kvælstof, fosfortilbageholdelse samt et øget naturindhold i området. Læs mere om projektforløbet på Limfjordsrådet.dk

Biskæret – Vådområde
Det bakkede landskab på Nordmors med dets lavninger og fjordarme blev dannet i slutningen af den sidste istid, hvor isen dækkede hele det nuværende Mors. Biskæret ligger i en af disse lavninger og har tidligere ligget som havbugt, der efterfølgende blev afsnøret fra fjorden, efter isen trak sig tilbage.
Området er karakteristiks med det forholdsvis stejlende terræn, som omgiver Biskæret og som har bevirket, at det lavtliggende Biskæret er et naturligt mose- og engområde, hvor grundvandsstanden står forholdsvis højt under terrænet. Gennem tiden er området blevet drænet og brugt som græsnings- og landbrugsarealer til omdrift.
I dag er området genoprettet som vådområde ved at genskabe de naturlige hydrologiske forhold. Dette er opnået ved at fjerne dræn og afvandingsgrøfter, der siden 1842 har afvandet området og forvandlet mosen til græsarealer. Genetableringen af Biskæret er sket i samarbejde med Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne. “Europa investerer i landdistrikterne” og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vådområdet skal fremadrettet omsætte det overskydende kvælstof fra de tilløbende landbrugsarealers dræn- og overfladevand ved overrisling samt ved omsætning i søen. Gennemførelsen af projektet forventes at kunne bidrage til at forøge naturindhold for området med særligt fortrin for fuglelivet og den truede paddeart strandtudsen, som findes i området.

Fremtidens Landskaber er et forskningsprojekt indledt i 2015. Projektet har til formål at undersøge mulighederne for at gennemføre borgerinvolverende, sammenhængende og langsigtet planlægning i det åbne land. Gennem projektet ønskes indretningen og brugen af fremtidens danske landskaber bragt på en faglig dagsorden målrettet praktiske planlæggere og studerende.
Morsø Kommune deltager med projektet ”Landskabet på Nordmors”. Gennem projektet ønsker kommunen at udarbejde en helhedsplan for Nordmors, som skal indarbejdes i Kommuneplanen. Planen består af en bosætnings- og turismeplan samt en natur- og landskabsplan. Natur- og landskabsplanen skal indeholde en helhedsorienteret landskabsstrategi, der integrerer molerlandskaber, vådområder og nærrekreative landskaber. Bosætnings- og turismeplanen skal bl.a. beskrive alternative bosætningsformer i det åbne land. Læs rapporten – Fremtidens Landskaber på Nordmors>

Sejerslev Bypark
“Mærk Sundheden” er et projekt, som udsprang af et fremtidsværksted i 2010. En stålsat arbejdsgruppe bestående af Elinor Brusgaard, Anne Grethe Thomsen og Annelise Mikkelsen står bag den lille bypark Gadekæret i Sejerslev. Ud over gadekæret, hvor man kan få pulsen op i op på de opstillede træningsredskaber, omfatter projekt Mærk Sundheden en række afmærkede ruter i Skranderup Skov.

Stedet tæller · Ejerslev Havn
Det tidligere havnehus ved Ejerslev Havn blev renoveret i foråret 2015 og indrettet med formidling og undervisning samt faciliteter for sejlere, lokale gæster og turister. Ejerslev Havn er Mors’ flotteste naturhavn; dertil en hyggelig og moderne lystbådehavn med gode faciliteter. Havnen er også hjemsted for en række lokale fiskere, der herfra sejler ud efter bl.a. sild, ål og hummere. Desuden er der mulighed for ørredfiskeri fra molen. Ved havnen er der en lagune, hvor man selv kan gå rundt ved molerskrænterne og lede efter fossiler. Der er mulighed for en gåtur i området ved de gamle molergrave og rundt om den smukke lagune. Ejerslev Havn er fra 1911 og var tidligere udskibningshavn for moler. Havnen er reetableret som lystbådehavn.
Med kampagnen Stedet Tæller vil Realdania vise nye veje til, hvordan man kan øge livskvaliteten i Danmarks yderområder med udgangspunkt i de stedbundne potentialer.